Voorstelling

Het ‘Nascholingsinstituut Levensbeschouwelijke Vakken’ is zonder twijfel een unicum in het onderwijsland. Vertegenwoordigers van de verschillende erkende en onderwezen levensbeschouwingen hebben zich gevonden in een overlegstructuur die gestalte gaf aan dit nascholingsinstituut.

Zijn structuur is gefundeerd op twee basisregels:

1) geen enkele levensbeschouwing mag alleen een meerderheid hebben;

2) een evenwicht wordt nagestreefd tussen de verschillende onderwijsniveaus.

Het nascholingsinstituut creëert een belangrijk overlegorgaan tussen de verschillende erkende levensbeschouwingen en zet een belangrijke stap in de richting van een open en verdraagzaam Vlaanderen. In dit instituut behoudt iedere levensbeschouwing uiteraard zijn eigen identiteit, maar krijgt kennen, herkennen en erkennen van de andere en zijn/haar levensbeschouwing een diepere betekenis.

In overleg met de inspecteurs-adviseurs levensbeschouwelijke vakken ontwikkelt het nascholingsinstituut initiatieven waarbij leraars levensbeschouwelijke vakken een belangrijke rol spelen. Zij kunnen immers – elk vanuit hun eigen invalshoek – een gemeenschappelijk project opzetten gericht op de leerling, de school, de samenleving.

De aankondiging van nieuwe studiedagen vindt u ook steeds terug op onze website.