Ribz

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

De Ribz, de Raad voor Inspectie & Begeleiding niet-confessionele Zedenleer, is verantwoordelijk voor het beheer van de cursus Niet-Confessionele Zedenleer (NCZ), één van de levensbeschouwelijke keuzevakken in de officiële scholen van het lager en secundair onderwijs. De Ribz behartigt en vrijwaart het belang van de cursus en dat van de betrokken leerlingen en studenten.

Ten aanzien van de leerkrachten NCZ en de inspecteurs-adviseurs NCZ heeft de RIBZ een leidende, begeleidende en controlerende bevoegdheid. De Ribz behoort tot de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV), ook bekend onder de roepnaam ‘deMens.nuDe Ribz is ook actief ondersteunend lid van European Humanist Federation.

Raadpleeg de statuten van RIBZ VZW.


Niet-confessionele zedenleer

In alle officiële scholen van het lager en secundair onderwijs, dit zijn de scholen in het gemeenschapsonderwijs en het gemeentelijk en provinciaal onderwijs, bestaat de mogelijkheid tot het volgen van de cursus niet-confessionele zedenleer. Niet-confessionele zedenleer is een relatief jong vak. In het algemeen secundair onderwijs werd het ingevoerd na 1924, in het basisonderwijs en in het technisch onderwijs moet worden gewacht tot in 1959 (schoolpaktwetgeving, 29 mei 1959). Als gevolg van de ideologische tegenstellingen in ons land werd er – ten behoeve van de ‘schoolvrede’ – voor gezorgd dat ouders voor hun kinderen in het officiële onderwijs, naast het onderricht in de verschillende godsdiensten inclusief de daarbij aansluitende morele opvoeding, kunnen kiezen voor een niet-confessionele tegenhanger: het vak niet-confessionele zedenleer.

Meer info over het vak niet-confessionele zedenleer vind je op www.nczedenleer.be.

Doelstellingen RIBZ

De RIBZ heeft tot doel het uitvoeren van de opdrachten, die haar worden toegekend door het ‘decreet betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken’ van 1 december 1993 en het ‘besluit van de Vlaamse Executieve tot uitvoering van het decreet betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken’ of krachtens de diverse onderwijsdecreten.

Enkele relevante bepalingen van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken. Taken voorzien door het decreet:

Art. 6 § 1 ‘de werking van de inspectie en de begeleiding van de niet-confessionele zedenleer’.

Onder werking wordt verstaan:

  • Het voorstellen van de ambtsgebieden van de leden van de inspectie en begeleiding van de niet-confessionele zedenleer’;
  • Het bepalen van het onderwijsniveau, de onderwijsvorm waarin zij hun inspectie- en begeleidingsopdrachten uitvoeren;
  • Het bepalen van de wijze waarop de inspectie- en begeleidingsopdrachten worden uitgevoerd;
  • Het bepalen van de beroepsbekwaamheid en de pedagogische bekwaamheid van de betrokken leden van de inspectie en begeleiding;
  • Het opstellen van de leerplannen. De erkende vereniging van de niet-confessionele zedenleer is zelf volledig verantwoordelijk voor het opstellen van de leerplannen, zonder tussenkomst van de Vlaamse regering.

De onderwijsdecreten X XI en XIV geven de RIBZ tevens bevoegdheid i.v.m. de aanstelling, de benoeming en het ontslag van leraars niet-confessionele zedenleer. Deze statutaire toestanden worden bepaald in consensus met de inrichtende macht, de algemene idee kan verwoord worden als volgt: het inhoudelijke deel valt onder de verantwoordelijkheid van de RIBZ, het administratieve deel valt onder de verantwoordelijkheid van de inrichtende macht.

Wie zetelt er in de RIBZ?

Sinds de oprichting tot de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2005 werd het voorzitterschap waargenomen door de heer Karel Poma. Vanaf de Algemene Ledenvergadering van 23 maart werd de heer Achilles Van Leeuw unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter. Op de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2014 werd Achilles Van Leeuw als voorzitter opgevolgd door de heer Raymond Vervliet. De verdere samenstelling van het uitvoerend comité heeft als ondervoorzitter de heer George Vansweevelt, secretaris de heer Luc De Ro (tot 19 maart 2014 waargenomen door de heer Luc Devuyst), en penningmeester de heer Wilfried Van der Borght.

Bij het samenstellen van de Algemene Vergadering wordt optimaal gestreefd naar een reëel respect voor de authentieke verscheidenheid binnen de niet-confessionele gemeenschap. Tevens wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging uit alle provincies.

De leden van de Raad bestaan uit vertegenwoordigers voorgedragen door:
de Unie Vrijzinnige Verenigingen, erkende ledenorganisaties aangesloten bij de UVV; ouders of grootouders, de vrijzinnige jongeren organisatie; de vakbonden ACOD en VSOA, de opleidingsinstellingen voor de leerkrachten niet-confessionele zedenleer en tot slot de leraars niet-confessionele zedenleer zelf.